Official Journal of Clinical Nursing Research Support Center, University of Hyogo

Editorial Board

Editor-in-Chief Reiko Sakashita       Adviser Atsuko Uchinuno
Associate Editor Keiko Tanida
Managing Editors Akiko Hamaue, Hiroshi Ono

Editors
Yuko Kawasaki
Makiko Muya
Miwa Kawada
Miwako Konishi
Kikuko Mori
Kaori Ono
Miho Takami

Address for Editorial Correspondence: Reiko Sakashita, RN, PHN, PhD, Editor-in-Chief, Phenomena in Nursing, Clinical Nursing Research Support Center 13-71 Kitaouji, Akashi city, Hyogo, Japan, email: kango-kenkyu@cnas.u-hyogo.ac.jp.

NEWS